top of page
astronaut_cosmonaut_space_suit_137841_3840x2400.jpg

ישרא-ורס
isra-verse

מטרות

- קידום האקו-סיסטם הישראלי להובלה עולמית במרחבי המציאות המדומה והרבודה.
- חיבור בעלי העניין בישראל ליצירת קהילה לומדת ומחזקת.
רבגוניות בתחומי העניין, כדוגמת: חברה, מחקר, טכנולוגיה, אמנות, עסקים.

תכנית עבודה 2022

- רבעון ראשון – הזמנה ורישום חברים
- רבעון שני – גיבוש ועדות להובלת תחומי עניין מהותיים
רבעון שלישי – בניית תכניות עבודה
רבעון רביעי – כנס ישראלי ראשון

טופס רישום לעמותה

תחומי עניין (ניתן לבחור יותר מאחד)
שנות ותק בתחום

אני מבקש/ת להיות חבר/ה ב"ישרא-ורס העמותה למציאות מדומה ורבודה של ישראל )ע"ר(". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. מאשר/לא

רצון וזמן להתנדבות

אני מאשר/ת שבהצטרפותי לעמותה אקבל מעת לעת דברי דוא"ל על פעילויות העמותה )כגון אירועים והטבות(, וכן בנושאים אדמיניסטרטיביים )כגון בחירות, הצבעות ואסיפות כלליות(. העמותה מתחייבת כי לא תעשה שימוש לרעה או טורדני בכתובות הדוא"ל של חבריה. *תמיד תוכלו להסיר את עצמכם מהדיוור, כנהוג.

8.png
bottom of page